استایل 1

سری ثابت هیدرولیکی 6 دنده آلمانی به شیلنگ خور 1/4

سری ثابت 6 آلمانی به 1/4

مهره دنباله خم دنده آلمانی 10 به شیلنگ خور 3/8

مهره دنباله خم 10 به 3/8

سر شیلنگی ثابت 3/8 به 3/8

سری ثابت 3/8 به 3/8

زانو هیدرولیکی 3/4 دنده انگلیسی

زانو 3/4 به 3/4

استایل 2

سری ثابت هیدرولیکی 6 دنده آلمانی به شیلنگ خور 1/4

سری ثابت 6 آلمانی به 1/4

مهره دنباله خم دنده آلمانی 10 به شیلنگ خور 3/8

مهره دنباله خم 10 به 3/8

سر شیلنگی ثابت 3/8 به 3/8

سری ثابت 3/8 به 3/8

زانو هیدرولیکی 3/4 دنده انگلیسی

زانو 3/4 به 3/4

استایل 3

استایل 4

استایل 5

سری ثابت هیدرولیکی 6 دنده آلمانی به شیلنگ خور 1/4

سری ثابت 6 آلمانی به 1/4

مهره دنباله خم دنده آلمانی 10 به شیلنگ خور 3/8

مهره دنباله خم 10 به 3/8

سر شیلنگی ثابت 3/8 به 3/8

سری ثابت 3/8 به 3/8

زانو هیدرولیکی 3/4 دنده انگلیسی

زانو 3/4 به 3/4

استایل 6

سری ثابت هیدرولیکی 6 دنده آلمانی به شیلنگ خور 1/4

سری ثابت 6 آلمانی به 1/4

مهره دنباله خم دنده آلمانی 10 به شیلنگ خور 3/8

مهره دنباله خم 10 به 3/8

سر شیلنگی ثابت 3/8 به 3/8

سری ثابت 3/8 به 3/8

زانو هیدرولیکی 3/4 دنده انگلیسی

زانو 3/4 به 3/4

استایل 7

استایل 8

سری ثابت هیدرولیکی 6 دنده آلمانی به شیلنگ خور 1/4

سری ثابت 6 آلمانی به 1/4

مهره دنباله خم دنده آلمانی 10 به شیلنگ خور 3/8

مهره دنباله خم 10 به 3/8

سر شیلنگی ثابت 3/8 به 3/8

سری ثابت 3/8 به 3/8

زانو هیدرولیکی 3/4 دنده انگلیسی

زانو 3/4 به 3/4

استایل 9

سری ثابت هیدرولیکی 6 دنده آلمانی به شیلنگ خور 1/4

سری ثابت 6 آلمانی به 1/4

مهره دنباله خم دنده آلمانی 10 به شیلنگ خور 3/8

مهره دنباله خم 10 به 3/8

سر شیلنگی ثابت 3/8 به 3/8

سری ثابت 3/8 به 3/8

زانو هیدرولیکی 3/4 دنده انگلیسی

زانو 3/4 به 3/4

استایل 10

استایل 11

سری ثابت هیدرولیکی 6 دنده آلمانی به شیلنگ خور 1/4

سری ثابت 6 آلمانی به 1/4

مهره دنباله خم دنده آلمانی 10 به شیلنگ خور 3/8

مهره دنباله خم 10 به 3/8

سر شیلنگی ثابت 3/8 به 3/8

سری ثابت 3/8 به 3/8

زانو هیدرولیکی 3/4 دنده انگلیسی

زانو 3/4 به 3/4

استایل 12

زانو 3/4 به 3/4

نام محصولزانو هیدرولیک نوع دندهانگلیسی سایز دنده (رزوه)3/4 جنس فولاد…

استایل 13

استایل 14

سری ثابت هیدرولیکی 6 دنده آلمانی به شیلنگ خور 1/4

سری ثابت 6 آلمانی به 1/4

مهره دنباله خم دنده آلمانی 10 به شیلنگ خور 3/8

مهره دنباله خم 10 به 3/8

سر شیلنگی ثابت 3/8 به 3/8

سری ثابت 3/8 به 3/8

زانو هیدرولیکی 3/4 دنده انگلیسی

زانو 3/4 به 3/4

استایل 15

استایل 16

سری ثابت هیدرولیکی 6 دنده آلمانی به شیلنگ خور 1/4

سری ثابت 6 آلمانی به 1/4

مهره دنباله خم دنده آلمانی 10 به شیلنگ خور 3/8

مهره دنباله خم 10 به 3/8

سر شیلنگی ثابت 3/8 به 3/8

سری ثابت 3/8 به 3/8

زانو هیدرولیکی 3/4 دنده انگلیسی

زانو 3/4 به 3/4

استایل 17

سری ثابت هیدرولیکی 6 دنده آلمانی به شیلنگ خور 1/4

سری ثابت 6 آلمانی به 1/4

مهره دنباله خم دنده آلمانی 10 به شیلنگ خور 3/8

مهره دنباله خم 10 به 3/8

سر شیلنگی ثابت 3/8 به 3/8

سری ثابت 3/8 به 3/8

زانو هیدرولیکی 3/4 دنده انگلیسی

زانو 3/4 به 3/4

استایل 18

سری ثابت هیدرولیکی 6 دنده آلمانی به شیلنگ خور 1/4

سری ثابت 6 آلمانی به 1/4

مهره دنباله خم دنده آلمانی 10 به شیلنگ خور 3/8

مهره دنباله خم 10 به 3/8

سر شیلنگی ثابت 3/8 به 3/8

سری ثابت 3/8 به 3/8

زانو هیدرولیکی 3/4 دنده انگلیسی

زانو 3/4 به 3/4

تماس با ما