ستونی

سری ثابت 3/8 به 3/8 دنده انگلیسی
مغزی هیدرولیک 1/4 به 1/2 دنده انگلیسی
سر حلقه 14 به شیلنگ خور 5/16
اتصال مستقیم پنوماتیکی شیلنگ خور 10 به 3/8
سری ثابت هیدرولیکی 1/2 به شیلنگ خور 1/2
اتصالات هیدرولیک
مهره دنباله خم 3/8 به 3/8 انگلیسی
صاف 12 آلمانی
پوسته 5/8 یک لا
اتصال مستقیم 12 به 3/8
مهره دنباله خم دنده آلمانی 10 به شیلنگ خور 3/8
مغزی 8 به 10 آلمانی
سری ثابت 6 آلمانی به 1/4 شیلنگ خور
مغزی 18 به 18 پرچی
پوسته 3/4 دولا
سری ثابت هیدرولیکی 6 دنده آلمانی به شیلنگ خور 1/4
واسطه 10 آلمانی
لگو
پوسته 3/4 یک لا
اتصالات هیدرولیک فروشگاه ملکی
اتصالات پنوماتیک فیتینگی
پوسته 5/16 یک لا
مهره دنباله 1/2 به 1/2
پوسته 3/4 دولا
اتصال مستقیم شیلنگ خور 4 به 1/8 اینچ
پشت آمپری 15 آلمانی به 1/2 انگلیسی
اتصال سه راهی پنوماتیک 6
واسطه مغزی دنده پرچی
اتصال مستقیم شیلنگ خور 12 به 3/8 پنوماتیکی
واسظه پنوماتیک شیلنگ خور
پوسته 5/16 یک لا
واسطه مغزی آلمانی به انگلیسی
واسطه هیدرولیک 6 آلمانی
پوسته 1/2 دولا
انواع اتصالات هیدرولیک
واسطه مغزی 8 آلمانی به 12 آلمانی
صاف 8 پرچی به شیلنگ خور 1/4
سری ثابت 1/2 به 5/16
اتصالات هیدرولیک
مهره دنباله پرچی
کورکن 1/2
پوسته 1 اینچ دولا
اتصال پنوماتیک 6 شیلنگ خور به 1/8
شیلنگ خور اتصال پنوماتیک 8
رابط پنوماتیک 8 به 8
اتصالات هیدرولیک
رابط مستقیم 12
مهره دنباله صاف 18 آلمانی به 5/8
سر حلقه 12 به 3/8 فشار قوی
پوسته 5/8 دولا
خرید شیلنگ هیدرولیک فشارقوی
پوسته 3/4 دولا
واسطه 4 به 4
سر حلقه 16 به شیلنگ خور 1/4 اینچ
مهره دنباله 15 آلمانی به 1/2
اتصال مستقیم 10 به 3/8 پنوماتیکی
اتصال مستقیم پنوماتیک با شیلنگ خور 6
مهره دنباله 90 درجه دنده انگلیسی 3/8 به 3/8
اتصال مستقیم 14 به 1/2
زانو هیدرولیکی 3/4 دنده انگلیسی
پوسته 3/8 یک لا
شیلنگ هیدرولیک صنعتی
مهره دنباله 15 آلمانی به 3/8
پوسته 1/4 یک لا
مغزی 10 آلمانی به 3/8
مغزی 3/8 به 3/8
اتصالات فیتینگی پنوماتیک
مهره دنباله 1/2 به 1/2
اتصال پنوماتیک 8 شیلنگ خور به 3/8 اینچ
مهره دنباله 6 پرچی به 1/4
واسطه 1/2 به 1/2
سری ثابت 1/2 به 1/2 انگلیسی
تعمیر شیلنگ هیدرولیک
واسطه هیدرولیک مغزی دنده پرچی
مهره دنباله 3/8 کوماتسو
واسطه مغزی 10 پرچی به 10 پرچی
مهره دنباله 5/8 لیفتراکی
پوسته 3/8 دولا
پوسته 3/4 دولا
مغزی 8 آلمانی به 15 آلمانی
اتصال مستقیم 6 در 1/4
سر حلقه سایز 12 به شیلنگ خور 3/8
خرید مهره دنباله
واسطه 8 آلمانی به 8 آلمانی
رابط پنوماتیکی 12 به 12 اینچ
اتصال مستقیم 8 به 3/8
صاف 15 آلمانی به 3/8
مهره دنباله خم 10 به 3/8 شیلنگ خور
مهره دنباله 1/4 کوماتسو
پوسته 5/16 دولا
مهره دنباله صاف 6 آلمانی به 1/4
مهره دنباله خم 1/4 لیفتراکی
واسطه مغزی 10 به 10 پرچی
پوسته پرس شیلنگ هیدرولیک
پوسته 1/2 دولا
اتصال مستقیم 10 به 1/2
3/8 کوماتسو
رابط شیلنگ خور پنوماتیک 10 به 10
مهره دنباله کف تخت لیفتراکی
مهره دنباله صاف آلمانی به 5/16
واسطه 6 آلمانی به 8 آلمانی
پوسته 1/4 دولا
اتصال پنوماتیک 10 به 1/4
پوسته 3/4 یک لا
پوسته 1 اینچ دولا
پوسته 1/2 یک لا
واسطه هیدرولیک 3/8 به 3/8
اتصال مستقیم 8 به 1/2 اینچ
زانو 3/4 به 3/4 دنده انگلیسی
سری ثابت 8 آلمانی به 1/4 شیلنگ خور
خرید و قیمت اتصالات پنوماتیک
پوسته 1/4 یک لا
اتصال سه راهی پنوماتیک
پوسته 3/8 یک لا
پوسته 1/2 دولا
لایه های شیلنگ هیدرولیک فشارقوی
مغزی 6 به 10 آلمانی
واسطه پنوماتیک
اتصال سه راهی
مهره دنباله دنده لیفتراکی سایز 1/4 خم
مهره دنباله 8 آلمانی به 5/16
سر حلقه 16 به 1/4 شیلنگ خور
مهره دنباله 8 پرچی به 1/4
خرید شیلنگ پنوماتیک
رابط شیلنگ خور پنوماتیکی
سر حقله 14 به 3/8
اتصال مستقیم 6 به 1/2 اینچ
مغزی 10 آلمانی به 1/4 انگلیسی
پوسته 1/2 دولا
مغزی 6 پرچی به 1/4
خرید و قیمت شیلنگ پنوماتیک فنری
مهره دنباله 12 آلمانی به 3/8
اتصالات پنوماتیک سه راهی
اتصال پنوماتیک 10
مغزی 1/4 به 1/2 هیدرولیک
سری ثابت هیدرولیک دنده آلمانی
واسطه مغزی 8 آلمانی
سربرگ
مغزی 6 به 8 آلمانی
مهره دنباله 12 آلمانی به 1/2 صاف
قیمت و خرید اتصالات شیلنگ پنوماتیکی
پوسته 5/8 دولا
سر حلقه فشار قوی 10 میلی متر به 1/4 شیلنگ خور
اتصال مستقیم 8 به 1/4
پوسته 3/8 دولا
مهره دنباله 9 پرچی به 3/8
مغزی هیدرولیک دنده آلمانی
صاف 6 پرچی به 1/4
اتصال مستقیم 10 به 1/4
سه راهی پنوماتیکی سایز 12 اینچ شیلنگ خور
سر حلقه 14 به شیلنگ خور 5/16
سه راهی پنوماتیک 4
سه راهی پنوماتیک T شکل سایز 12
سر حلقه فشار قوی 14 به 3/8 شیلنگ خور
اتصال مستقیم 6 به 1/8
واسطه مغزی دنده آلمانی 8 به 15
پوسته 1/2 دولا فابریک
پوسته 1/4 دولا
مغزی 6 آلمانی
اتصال سه راهی سایز 4
واسطه پنوماتیک 10 به 10
مهره دنباله 6 آلمانی به 1/4
اتصال مستقیم 6 به 1/4
سری ثابت هیدرولیکی 1/2 به 5/16 اینچ دنده انگلیسی
واسطه مغزی 8 به 12 آلمانی
مهره دنباله دنده آلمانی
اتصالات شیلنگ هیدرولیک
مغزی 25 آلمانی به 3/4
مهره دنباله صاف دنده آأمانی به شیلنگ خور 1/2
اتصال مستقیم 4 به 1/8
پوسته 3/8 دولا
مهره دنباله هیدرولیکی
رابط شیلنگ خور 1/2 به 1/2
پوسته 1/2 یک لا
پوسته 5/16 دولا
سر حلقه 14 به 5/16 فشار قوی
درپوش 1/2
سر حلقه 10 به 1/4
سر شیلنگی ثابت 3/8 به 3/8
اتصال مستقیم پنوماتیکی به 1/2 اینچ
واسطه هیدرولیک دنده آلمانی
مهره دنباله 9 پرچی به 3/8
اتصال مستقیم پنوماتیک 14 به 1/2
فروشگاه ملکی
خرید اتصالا هیدرولیک فشارقوی
مهره دنباله 1/4 کوماتسو
مغزی 1/4 به 1/2 هیدرولیک
واسطه 4 به 4
سر حلقه 14 به 5/16 فشار قوی
پوسته 3/4 دولا
مهره دنباله پرچی
پوسته 1/4 دولا
مهره دنباله کف تخت لیفتراکی
اتصال مستقیم 6 به 1/4
اتصال پنوماتیک 10
صاف 15 آلمانی به 3/8
اتصال سه راهی پنوماتیک 6
واسطه مغزی 8 به 12 آلمانی
واسطه 8 آلمانی به 8 آلمانی
رابط شیلنگ خور پنوماتیک 10 به 10
رابط پنوماتیکی 12 به 12 اینچ
پوسته 1/2 دولا
پوسته 3/4 دولا
اتصالات هیدرولیک
مهره دنباله صاف 18 آلمانی به 5/8
واسطه مغزی دنده پرچی
مهره دنباله 1/2 به 1/2
پوسته 1/2 یک لا
پوسته 3/4 یک لا
مغزی 6 پرچی به 1/4
مهره دنباله 12 آلمانی به 1/2 صاف
مغزی 10 آلمانی به 1/4 انگلیسی
مغزی 3/8 به 3/8
پوسته 1 اینچ دولا
پوسته 3/8 یک لا
واسطه 1/2 به 1/2
رابط شیلنگ خور 1/2 به 1/2
سر حلقه 14 به شیلنگ خور 5/16
اتصال مستقیم پنوماتیک 14 به 1/2
پوسته 1/2 دولا
پوسته 1/4 دولا
صاف 8 پرچی به شیلنگ خور 1/4
اتصال سه راهی
شیلنگ خور اتصال پنوماتیک 8
اتصال مستقیم 10 به 1/2
اتصال مستقیم 12 به 3/8
پوسته 5/16 یک لا
اتصالات هیدرولیک
اتصالات هیدرولیک فروشگاه ملکی
سر حلقه فشار قوی 14 به 3/8 شیلنگ خور
اتصال پنوماتیک 8 شیلنگ خور به 3/8 اینچ
مهره دنباله 8 پرچی به 1/4
واسطه مغزی 8 آلمانی به 12 آلمانی
قیمت و خرید اتصالات شیلنگ پنوماتیکی
صاف 12 آلمانی
پوسته 3/8 دولا
سر شیلنگی ثابت 3/8 به 3/8
سر حلقه سایز 12 به شیلنگ خور 3/8
مغزی 8 آلمانی به 15 آلمانی
صاف 6 پرچی به 1/4
کورکن 1/2
زانو 3/4 به 3/4 دنده انگلیسی
واسطه 6 آلمانی به 8 آلمانی
خرید و قیمت شیلنگ پنوماتیک فنری
سر حقله 14 به 3/8
پوسته 3/8 یک لا
لایه های شیلنگ هیدرولیک فشارقوی
واسطه پنوماتیک 10 به 10
اتصال مستقیم 8 به 3/8
اتصال پنوماتیک 10 به 1/4
اتصال مستقیم پنوماتیک با شیلنگ خور 6
واسطه مغزی آلمانی به انگلیسی
سری ثابت هیدرولیکی 6 دنده آلمانی به شیلنگ خور 1/4
مهره دنباله دنده آلمانی
سه راهی پنوماتیکی سایز 12 اینچ شیلنگ خور
اتصالات پنوماتیک فیتینگی
تعمیر شیلنگ هیدرولیک
اتصال مستقیم پنوماتیکی به 1/2 اینچ
سه راهی پنوماتیک T شکل سایز 12
واسطه هیدرولیک دنده آلمانی
مهره دنباله صاف دنده آأمانی به شیلنگ خور 1/2
اتصال مستقیم 8 به 1/4
پوسته 1/4 یک لا
مهره دنباله خم 3/8 به 3/8 انگلیسی
سری ثابت 3/8 به 3/8 دنده انگلیسی
واسظه پنوماتیک شیلنگ خور
مهره دنباله خم دنده آلمانی 10 به شیلنگ خور 3/8
مغزی 6 به 8 آلمانی
خرید اتصالا هیدرولیک فشارقوی
واسطه 10 آلمانی
خرید شیلنگ پنوماتیک
اتصال مستقیم 10 به 3/8 پنوماتیکی